Associated Services

Keuring waterafvoer

Sinds geruime tijd wordt de gescheiden afvoer van het afval- en het hemelwater toegepast. Dit geldt zowel op het openbaar domein bij de aanleg van nieuwe rioleringen, als op het private domein.

WAAROM?

Met de scheiding van de waterafvoer beoogt men een verbetering van de kwaliteit van de waterlopen. Door de gescheiden afvoer kan het afvalwater quasi onverdund naar de zuiveringsinstallaties worden gebracht, waar het wordt gezuiverd vooraleer het in de waterlopen wordt geloosd.

De scheiding op de private terreinen wordt sinds 2004 bij nieuwbouw en grondige verbouwingen opgelegd via de stedenbouwkundige vergunning. Vanaf 1 augustus 2008 bestaat er als gevolg van de gewijzigde milieuwetgeving (Vlarem II) bovendien een ‘afkoppelingsplicht' voor alle woningen die aansluiten op nieuw aangelegde gescheiden rioleringen. De afkoppelingsplicht houdt in dat op het private terrein het hemelwater van het afvalwater gescheiden wordt afgevoerd.

Scheiding van hemelwater vergt belangrijke financiële inspanningen, zowel van de rioolbeheerders als van de particulieren. Kwaliteitsvolle uitvoering is dan ook een vereiste om de investeringen ten volle te laten renderen. De keuring van uw private waterafvoer geeft u als particulier een bijkomende zekerheid dat de scheiding van uw privéwaterafvoer correct werd afgevoerd.

In de praktijk blijkt echter dat de scheiding op de private percelen niet altijd correct worden uitgevoerd. Een correcte afkoppeling is nochtans noodzakelijk om de zuiveringsefficiëntie van de rioolwaterzuiveringsinstallaties te verbeteren en wateroverlast te vermijden.

Daarom is een verplichte keuring van de private waterafvoer opgenomen in het Algemeen Waterverkoopreglement van de Vlaamse Regering.

WAT?

De keurder controleert de volgende zaken: 

- Correcte scheiding van het private afval- en regenwatercircuit

- Correcte aansluiting van de afvoeren van toestellen (toilet, bad, ...) op de circuits

- Correcte aansluiting van de afvoer van het hemelwater van verharde oppervlaktes

- Correcte aansluiting van de infiltratie- en drainagevoorzieningen

- Aanwezigheid van de hemelwaterput, indien verplicht

VERPLICHT?

Ja. De Vlaamse Regering keurde het Algemeen Waterverkoopreglement goed. Dit Algemeen Waterverkoopreglement trad in voege op 1 juli 2011 en maakt de keuring van de privé-waterafvoer verplicht.

In de hierna opgesomde gevallen dient een keuring te worden uitgevoerd:

na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid, op verzoek van de exploitant;

bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein, met de verplichting om af te koppelen op privédomein, conform de bepalingen van Vlarem.

voor de eerste ingebruikname;

bij belangrijke wijzigingen;

het plaatsen van een regenwaterput of grondwaterput waardoor tweedecircuitwater ter beschikking wordt gesteld

het plaatsen van een zwembad met verwarming en/of bijvulling

een grondige renovatie van een wooneenheid

een grondige vernieuwing/uitbreiding van het leidingnet

het plaatsen van een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater.